Dina Čarija

Dugogodišnje radno iskustvo u području zdravstvenog sustava

O meni

Posjedujem višegodišnje kliničko radno iskustvo u zdravstvenom sustavu, posebice u područjima dječje razvojne psihologije, neurorazvojnih poremećaja i specifičnih kognitivnih smetnji. Značajno radno iskustvo stekla sam i na poslovima vještačenja u području sustava socijalne skrbi.
​​​​​​​
​​​​​​​Objavila sam niz stručnih radova koji su izlagani na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Moji dominantni profesionalni izazovi su usavršavanje sustava pomoći djeci sa specifičnim smetnjama učenja, usavršavanje dugotrajnog sustava podrške različitim manjim socijalnim skupinama te istraživanja u području socijalne psihologije.

Od 2018. godine suradnica sam Udruge Holos. S drugim članovima stručnog tima Udruge pružam usluge psihološke procjene, savjetovanja, psihoterapije i edukacija.

Mjesto rada

Grad Zagreb, Radnička cesta 30

Biografija

 • Specijalist kliničke psihologije
 • Psihoterapeut- Gestalt Integrativna psihoterapija

Dodatne edukacije (relevantne za psihoterapiju):
Edukacija rada s djecom u malim socijalizacijskim skupinama 

Obrazovanje

 • Specijalist kliničke psihologije
 • Savjetodavni terapeut
 • Psihoterapeut

Specijalizacija/tematika problema

Imam različito radno iskustvo koje sam stekla radeći u zdravstvenom sustavu (u području dječje razvojne psihologije, neurorazvojnih poremećaja i specifičnih kognitivnih smetnji) te u sustavu socijalne skrbi (vještačenja).

Područja od posebnog interesa u radu su neurorazvojne smetnje, smetnje ponašanja kod djece, teškoće prilagodbe kod djece, adolescenata i mladih osoba, anksiozna i depresivna stanja kod djece i odraslih.

Ciljana populacija

 • Djeca (3 - 12 god.)
 • Adolescenti (13 - 19 god.)
 • Odrasli (20+ god.)

Vrsta terapije

 • Individualna

Psihoterapijski pravac

Gestalt Integrativna psihoterapija

Licenca

Licenca Hrvatske psihološke komore​​​​​​​

Cijena

 • 180,00 kn po osobi za grupnu psihoterapiju
 • 360,00 kn za individulano savjetovanje
 • 480,00 kn za individualnu suportivnu psihoterapiju
 • mogućnost pružanja ostalih psiholoških usluga prema dogovoru

Dostupnost

Ponedjeljak - petak (prema dogovoru)

Oblik rada

 • Online
 • Telefonski pozivi (samo iznimno)
 • Na vlastitoj lokaciji, adresa: Radnička cesta 30

Jezik rada

 • hrvatski jezik
 • engleski jezik
»