Razgovor.hr usluga

Psihoterapija

Namijenjena osobama kojima je potrebna podrška pri nošenju s psihološkim poremećajima ili bolestima. Stavlja poseban naglasak na kvalitetan odnos između klijenta i psihoterapeuta u svrhu ostvarivanja ciljeva terapijskog rada i poboljšanja svakodnevnog funkcioniranja.

01 Individualna psihoterapija

Namijenjeno:

 • Osobama čije je svakodnevno funkcioniranje narušeno
 • Osobama s dijagnosticiranim psihičkim poremećajima ili bolestima (depresija, anksiozni poremećaji, poremećaji ličnosti, poremećaji hranjenja i drugo)
 • Osobama koje boluju od nesanice ili se nose s drugim poteškoćama spavanja
 • Osobama s izraženim psihosomatskim simptomima
 • Ovisnicima o psihoaktivnim tvarima 

Individualna psihoterapija uključuje:

Inicijalnu uslugu:

 • orijentacijski razgovor sa psihologinjom u svrhu identifikacije teškoća
 • preporuku i odabir savjetovatelja prema klijentovim potrebama i preferencijama
 • odabir načina komunikacije (uživo, virtualno ili telefonski) i termina susreta

Ostale usluge:

 • Upoznavanje i uspostavljanje odnosa sa psihoterapeutom
 • Procjenu klijentovih poteškoća
 • Psihoedukaciju (informiranje klijenta o teškoćama, njihovoj podlozi nastanka i načinima manifestiranja)
 • Zajedničko postavljanje ciljeva terapije
 • Odabir intervencija rada na kognicijama, emocijama i ponašanju
 • Primjenu različitih tehnika i metoda na samim susretima te zadavanje zadataka za samostalnu primjenu
 • Evaluaciju i praćenje napretka
 • Potpuno očuvanje povjerljivosti
 • 4 susreta *
 • Cijena: Na upit
* Paketi od četiri susreta su oblikovani sa svrhom poticanja osoba na kontinuirani rad na sebi te ni na koji način ne garantiraju uspješno razrješenje teškoća s kojima se osoba javlja u tako kratkom vremenskom roku. U dogovoru sa stručnjakom psihičkog zdravlja oblikuje se okvirni broj susreta koji uvelike ovisi o ciljevima koje klijent želi postići te psihoterapijskom usmjerenju stručnjaka psihičkog zdravlja.

02 Dječja psihoterapija

Namijenjeno:

 • djeci s razvojnim i specifičnim smetnjama (nedostatne socijalne vještine ili vještine samoregulacije emocija, poteškoće u učenju, ispadi bijesa, noćno mokrenje i drugo)
 • djeci s dijagnosticiranim poremećajima (poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje, poremećaj prilagodbe, anksiozni poremećaji, poremećaji hranjenja i drugo)
 • djeci koja su proživjela nasilje od strane vršnjaka
 • djeci koja prolaze kroz proces rastave braka roditelja
 • djeci koja su doživjela traumatsko iskustvo
 • i drugo

Dječja psihoterapija uključuje:

Inicijalnu uslugu:

 • orijentacijski razgovor roditelja sa psihologinjom u svrhu identifikacije teškoća
 • preporuku i odabir psihoterapeuta prema roditeljevim potrebama i preferencijama
 • odabir načina komunikacije (uživo, virtualno ili telefonski) i termina susreta

Ostale usluge:

 • Razgovor roditelja i psihoterapeuta
 • Upoznavanje i razgovor djeteta sa psihoterapeutom
 • Procjenu djetetovih poteškoća
 • Zajedničko postavljanje ciljeva terapije (suradnja roditelja i psihoterapeuta)
 • Odabir i primjena intervencija rada s posebnim naglaskom na razvoj djetetova samopoštovanja i slike o sebi
 • Primjena različitih tehnika i metoda igre ovisno o djetetovim teškoćama i razvojnoj dobi
 • Evaluaciju i praćenje napretka
 • Potpuno očuvanje povjerljivosti
 • 4 susreta *
 • Cijena: Na upit
Paketi od četiri susreta su oblikovani sa svrhom poticanja osoba na kontinuirani rad na sebi te ni na koji način ne garantiraju uspješno razrješenje teškoća s kojima se osoba javlja u tako kratkom vremenskom roku. U dogovoru sa stručnjakom psihičkog zdravlja oblikuje se okvirni broj susreta koji uvelike ovisi o ciljevima koje klijent želi postići te psihoterapijskom usmjerenju stručnjaka psihičkog zdravlja.
»